Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Zaklikowie
Menu góra
Strona startowa Informacje Zagospodarowanie Przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zagospodarowanie Przestrzenne , bieżące, menu 1191 - BIP - Urząd Miejski w Zaklikowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zagospodarowanie Przestrzenne

Zagospodarowanie Przestrzenne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina w Zaklikowie reprezentowana przez Burmistrza,  z siedzibą  przy ulicy Zachodniej 15, 37-470 Zaklików, adres e-mail: sekretariat@zaklikow.pl, telefon: 15 8738476.
 2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
 3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania i związaną z tym procedurą planistyczną.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ) wynikający z:
  -art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021 741 z późn. zm.),
  -ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.).
  Natomiast jeżeli poda Pani/ Pan numer telefonu będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym momencie  poprzez pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email: sekretariat@zaklikow.pl. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi współpracuje Administrator: do II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego AMS CONCEPT z siedzibą w Kielcach, ul. Biskupa Jaworskiego 8/44, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252232296.
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/ Pana sprawy, następnie zostaną przekazane do  Archiwum Państwowego w Sandomierzu gdzie będą przetwarzane wieczyście. Numer telefonu który jest daną dobrowolną, będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji sprawy lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 7. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),
  d) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
 9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów prawa. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jego podanie ułatwi ewentualny  kontakt z Panią /Panem.
 10. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 

Metryka

sporządzono
2021-05-27 przez
udostępniono
2021-05-27 00:00 przez Janik Grzegorz
zmodyfikowano
2021-05-27 08:48 przez Janik Grzegorz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2370
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.