Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Zaklikowie
Menu góra
Strona startowa Urząd Struktura Urzędu Referaty
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referaty, bieżące, menu 1024 - BIP - Urząd Miejski w Zaklikowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referaty

Referaty

 

 

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:

 1. Przygotowania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 2. Opracowanie projektów planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę.
 3. Zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu.
 4. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gminy,
 5. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 7. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad gospodarką gminnych jednostek organizacyjnych.
 8. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 9. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rozliczeń inwestycji.
 10. Dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i ustalenie wyniku finansowego.
 11. Przygotowanie sprawozdań finansowych.
 12. Wystawienie faktur VAT na usługi:  czynsze użytkowe, FV RR dla rolników.
 13. Rozliczenie kontrahentów, bieżąca kontrola płatności odbiorców usług.
 14. Sporządzenie wezwań do zapłaty należności zaległych.
 15. Prowadzenie rejestru zakupu usług i rejestru sprzedaży.
 16. Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku VAT.
 17. Potwierdzenie sald należności i zobowiązań.
 18. Prowadzenie rejestru na kontach księgowych dochodów oraz należności wg sprawozdań: podatki, media, odpady oraz zadania inwestycyjne.
 19. Współpraca z Regionalna Izba Obrachunkową i Urzędem Skarbowym.
 20. Współdziałanie z organami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami, instytucjami, organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
 21. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.
 22. Dokonywanie rozliczeń ZUS.
 23. Prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych oraz innych związanych ze stosunkiem pracy.
 24. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja
  i rozliczanie.
 25. Obsługa finansowo – księgowa funduszy celowych i środków specjalnych.
 26. Prowadzenie rejestru umów i zleceń.
 27. Zapewnienie obsługi kasowej Urzędu ( podejmowanie gotówki z banku, przyjmowanie wpłat, opłat skarbowych, dokonywanie wypłat).
 28. Prowadzenie spraw z zakresu podatku dochodowego i VAT.

 

 

 

Do zadań Referatu opłat i podatków należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego oraz innych podatków i opłat w zakresie właściwości gminy.
 2. Dokonywanie rozliczeń sołtysów i inkasentów.
 3. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu.
 4. Przechowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat.
 5. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 6. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 7. Przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat.
 8. Przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.
 9. Śledzenie realizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami.
 10. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja
  i rozliczanie.
 11. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i innych.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, na terenie gminy, w tym m.in.:

1) prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki  odpadami ( obsługa programu GOK+),

2) prowadzenie ewidencji wpływu opłat(obsługa programu VIP+),

3) wydawanie decyzji administracyjnych ustalających wysokość opłat w zakresie gospodarki odpadami,

4) egzekucja należności z tytułu gospodarki odpadami,

5) sporządzanie projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami,

6)udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz mediów informacji w zakresie gospodarki odpadami,

7) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań wynikających z gospodarowania odpadami,

 

 

Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem edukacji w Gminie Zaklików.
 2. Realizowanie zadań własnych gminy z zakresu oświaty w obszarach oświaty publicznej, pełniąc funkcję organu prowadzącego, w tym w szczególności:

1)nadzorowanie działalności placówek oświatowych gminy,

2) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola,

3) potwierdzanie uczęszczania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy

    szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego przez dzieci 

    zamieszkałe na terenie Gminy Zaklików, prowadzenie ewidencji,

4) realizowanie budżetu jednostek oświatowych w ramach planów finansowych,

5) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze

     socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Zaklików,

6) wykonywanie czynności związanych z rozliczeniami i przygotowaniem decyzji

     dotyczących przyznawania pomocy materialnej dla uczniów. Prowadzenie rejestru

     wniosków, rejestru decyzji,

7) przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o pomocy materialnej o charakterze

     socjalnym dla uczniów, prowadzenie rejestru zaświadczeń,

8) koordynowanie spraw związanych z udzieleniem pomocy uczniom w formie tzw.

     ”wyprawki szkolnej”,

9) wykonywanie zadań związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze

     motywacyjnym: nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów,

10) organizowanie dowozu uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli, w tym dowozu

      uczniów niepełnosprawnych: organizacja sieci dowozów, organizacja dowozów,

      organizacja dowozów uczniów niepełnosprawnych,

11) prowadzenie rejestru uczniów niepełnosprawnych dowożonych przez Gminę,

12) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki uczniów od 16 do 18 roku życia,

13) obsługa finansowo-księgowa jednostek oświatowych,

14) przyjmowanie i opisywanie rachunków, wprowadzanie do rejestru VAT,

15) dokonywanie rozliczeń z ZUS,

16) współpraca z Urzędem Skarbowym,

17) opracowanie projektów planów finansowych, prognoz i analiz w zakresie placówek

       oświatowych do budżetu gminy, a także zbiorczych sprawozdań finansowych

       z wykonania budżetu oświaty, ich analiza,

18) opracowanie polityki rachunkowości jednostek oświatowych we współpracy

       z Zastępcą Skarbnika Gminy,

19) współpraca z gminami w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących wychowania

      przedszkolnego,

20) wykonywanie zadań związanych z dotacjami na zadania edukacyjne,

21) pozyskiwanie środków w ramach programów rządowych i unijnych na

      wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji

      uzdolnionych dzieci i młodzieży, indywidualizację nauczania i innych,

22) współpraca z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawach dotyczących zadań

       oświatowych gminy oraz funkcjonowania jednostek oświatowych,

23) współdziałanie z instytucjami, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami,

       których celem statutowym jest organizacja i rozwój oświaty,

24) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem dotyczącym uzyskiwania przez

       nauczycieli stopni awansu zawodowego,

25) koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli,

26) prowadzenie spraw związanych z przyznaniem Nagrody Burmistrza dla nauczycieli,

27) przygotowanie projektów aktów założycielskich szkół i przedszkoli oraz pierwszych

       statutów tych jednostek,

28) wykonywanie zadań określonych w ustawie o Systemie Informacji Oświatowej.

a)        Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych oświatowych Gminy w formie

            elektronicznej wynikającej z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, przy

            współpracy z dyrektorami szkół: analizowanie sprawozdań szkół, wprowadzanie 

            danych dotyczących zadań własnych gminy, w tym w szczególności poprawności

            i kompletności baz danych oświatowych prowadzonych przez szkoły i przedszkola

            działające na terenie gminy,

29) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów

       przygotowania zawodowego młodocianych pracowników: prowadzenie rejestru,

        analiz, przygotowanie prognoz i sprawozdawczości, rozpatrywanie wniosków,   

         przygotowanie decyzji i zaświadczeń,

30) koordynowanie prac związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów jednostek

        oświatowych (przygotowanie dokumentacji: ogłoszenie, regulamin, pisma,

        zarządzenia); przewodniczenie komisji konkursowej,

31) koordynowanie procesu oceny pracy dyrektorów w zakresie zadań znajdujących się

        w kompetencji organu prowadzącego,

32) prowadzenie spraw związanych z dotacją celową na wyposażenie szkół

        w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

33)sporządzanie sprawozdań wymaganych w zakresie zadań oświatowych

        realizowanych przez Gminę,

34) prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do

       lat 3, w tym: prowadzenie rejestru żłobków, sprawowanie nadzoru nad tymi

       placówkami w zakresie ustawowym, rozliczanie dotacji celowej dla podmiotów

       prowadzących żłobek na terenie Gminy Zaklików.

35)     realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne poprze:

a) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych na boisku Orlik   w Zaklikowie,

b) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,

c) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

d) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży na boisku Orlik w Zaklikowie.

 

 

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy wykonywanie zadań wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka.
 5. Przyjmowanie oświadczeń o:

1)      wstąpieniu w związek małżeński,

2)      nazwiskach małżonków po zawarciu związku małżeńskiego,

3)      uznaniu dziecka,

4)      nadaniu dziecku nazwiska,

5)      zmianie imienia dziecka,

6)      powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

 1. Aktualizowanie przechowywania ksiąg urzędu stanu cywilnego.
 2. Wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego.
 1. Wydawanie decyzji w sprawach odtwarzania, ustalania i uzupełniania treści aktu stanu cywilnego, wpisywania do ksiąg stanu cywilnego aktów urodzeń, małżeństwa, zgonów sporządzonych za granicą.
 2. Wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństwa wyznaniowego w kościołach i związkach wyznaniowych.
 3. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą.
 4. Organizowanie uroczystości jubileuszowych.
 5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

13. Z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

- wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych i nadzór nad ich przebiegiem  

- prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem zbiórek publicznych i nadzór nad ich przebiegiem.   

14. W zakresie ochrony zdrowia:

1) współdziałanie z organizacjami i instytucjami, których celem jest ochrona zdrowia,

2) prowadzenie spraw w zakresie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej.

      15.Prowadzenie archiwum zakładowego.

 16. Koordynowanie spraw związanych z Młodzieżowa Radą Miejską w Zaklikowie

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych należą:

z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności oraz ich bieżąca aktualizacja.
 2. Prowadzenie i aktualizacja danych osobowych PESEL oraz czynności związanych                z nadaniem numeru PESEL.
 3. Prowadzenie gminnych zbiorów meldunkowych – zameldowania, wymeldowania, przemeldowania na podstawie zgłoszeń meldunkowych oraz trybie administracyjnym mieszkańców stałych i osób zameldowanych na pobyt  czasowy.
 4. Obsługa wydawania dowodów osobistych, prowadzenie składnic kopert osobowych.
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
 6. Prowadzenie rejestru meldunkowego cudzoziemców.
 7. Prowadzenie spraw repatriantów w zakresie należącym do Gminy.
 8. Udostępnianie danych osobowych ze zbioru meldunkowego, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych w formie zaświadczeń zgodnie                         z obowiązującymi przepisami.
 9. Realizacja zadań w zakresie dyscypliny meldunkowej.
 10. Współpraca w zakresie ewidencji ludności z WKU, delegaturą Krajowego Biura Wyborczego, urzędami skarbowymi, USC, urzędami gmin, organami policji oraz innymi organami i urzędami.
 11. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
 12. Sporządzanie spisów wyborców przy wszystkich wyborach.
 13. Wykonywanie zadań związanych z wyborami do:

1) Sejmu i Senatu,

2) Prezydenta RP,

3) Samorządu terytorialnego,

4) Parlamentu Europejskiego,

5) Ławników, Referendum.

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z wyborami.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze Spisem Powszechnym

      z zakresu spraw ewidencji działalności gospodarczej:

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz aktualizacja zaświadczeń o wpisie do działalności gospodarczej.
 2. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

 

 

Do zadań Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwa, Inwestycji,    Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in.:

1)      prowadzenie spraw związanych z wydzieleniem działek pod drogi,

2)      prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczania nieruchomości,

3)      przygotowanie dokumentacji geodezyjno – prawnej do  sporządzania kart inwentaryzacyjnych komunalizacji mienia z mocy prawa i na wniosek gmin,

4)      aktualizacja oraz utrzymanie tablic nazw miejscowości,

5)      prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji nazw ulic i placów oraz map przeglądowych,

6)      nadawanie numerów porządkowych budynków i nieruchomości,

 1. Prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w tym m.in:

1)      prowadzenie dla mienia komunalnego pełnej wymaganej przepisami prawa dokumentacji,

2)      prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, wynajem, dzierżawę, użyczenie, oddaniem w trwały zarząd, obciążeniem ograniczonymi prawami  rzeczowymi, przekazaniem w formie darowizny, tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości i gospodarowanie nimi.

3)      prowadzenie spraw związanych z realizowaniem opłaty adiacenckiej,

4)      ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie z gruntów,

5)      organizowanie przetargów na: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem            i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,

6)      nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

7)      wypłata odszkodowań, prowadzenie postępowań spadkowych i ustanawianie depozytów sadowych oraz aktualizacja KW w ramach decyzji ZRID wydanych dla gminy

8)      przygotowanie uchwał wyrażających zgodę na zawieranie umów dotyczących dysponowania nieruchomościami gminnymi na okres powyżej 3 lat.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w tym:

1)    sporządzanie projektów wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz projektów wykazów  obszarów gospodarstw przez nich posiadanych       wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

2)    regulowanie stanu prawnego wspólnot gruntowych.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów, w tym obsługa bazy danych zawierających ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb gminy, współpraca z biurami notarialnymi, sądem oraz innymi jednostkami w zakresie działania zajmowanego stanowiska.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

w tym m.in.:

1)      opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2)      wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, 

3)      wydawanie poświadczeń i zaświadczeń do celów obrotu gruntami,

4)      prowadzenie spraw związanych z realizowaniem opłaty planistycznej.

5)      Prowadzenie spraw związanych z bazą EMUiA,

6)      wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o własności lokali, w tym m.in.:

1)      realizacja uchwały rady w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

2)      nadzór nad sprawami najmu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych,

3)      egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in.:

1)      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, naliczanie i pobieranie opłat,

2)      wymiar  kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

3)      nadzór nad pomnikami przyrody występującymi na terenie gminy.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i ochrony roślin uprawnych, w tym m.in.:

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi,

1) prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką,

2) przygotowanie projektów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów przeznaczonych do zalesienia,

3) prowadzenie spraw związanych ze spisem rolnym, oraz z wyborami do izb rolniczych

4) współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami, szacowania szkód w rolnictwie,

5) współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie nasiennictwa, skupu materiału siewnego.

9.  Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji gminnych i zamówień publicznych, w tym m.in.:

1)      przygotowanie koncepcji inwestycji realizowanych przez Urząd oraz strategii rozwoju gminy, wieloletnich planów inwestycyjnych, programów, analiz, prognoz rozwojowych.

2)      przygotowanie warunków wyjściowych do prac projektowych,

3)      analiza dokumentacji technicznej,

4)      dokonywanie zgłoszeń remontów bądź przebudowy,

5)      reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

6)      uzgadnianie ewentualnych zmian projektowych i zakresu robót dodatkowych,

7)      sprawdzenie jakości wykonywanych robót, odbioru robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i wykonywanych prac zleconych,

8)      skompletowanie całości dokumentacji podwykonawczej,

9)      egzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek w okresie ustalonej gwarancji i rękojmi,

10)  udzielenie informacji radnym i mieszkańcom w zakresie prowadzonych prac                                   i perspektyw dalszej realizacji,

 1. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji prawa zamówień publicznych, w tym m.in.:

1)     prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych ze środków publicznych w ramach inwestycji gminnych,

2)      opracowanie dokumentacji przetargowej na zamówienia publiczne,

3)      prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez gminę,

4)      prowadzenie rejestru umów zawartych w trybie zamówień publicznych,

5)      opiniowanie wniosków finansowych pod względem prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych.

11. Prowadzenie spraw w zakresie ustawy Prawo energetyczne, w tym  m.in.:

1)      opracowanie planów zaopatrzenia w energię elektryczną,

2)      nadzór i realizacja zadań związanych z planowaniem i budową oświetlenia ulicznego                         w gminie,

3)      planowanie oraz zlecenie modernizacji oświetlenia ulicznego,

4)      współpraca z zakładem energetycznym, dokonywanie zgłoszeń w zakresie uszkodzenia i awarii oświetlenia.

12.  Prowadzenie spraw związanych z zakresu prawa budowlanego, w tym m.in.:

1)      prowadzenie rejestru wydanych decyzji, gromadzenie pozostałej dokumentacji planistycznej dla inwestycji gminnych,

2)      koordynowanie przeglądów technicznych budynków i konserwacji kotła  C.O. oraz placów zabaw stanowiących własność gminy.

3)      współpraca z innymi organami w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę

 1. Prowadzenie spraw w zakresie administrowania drogami publicznymi i ulicami, mostami      i placami, w tym m.in.:

1)      wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat,

2)      wnioskowanie w sprawach organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych,

3)      wydawanie decyzji na lokalizacje zjazdów z dróg gminnych i lokalnych,

4)      planowanie i nadzorowanie prac związanych z udrażnianiem rowów i przepustów,

5)      planowanie i nadzór nad budową, modernizacją dróg, mostów i  chodników,

6)      koordynowanie spraw w zakresie zimowego utrzymania dróg.

14.  Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i turystyki, w tym m.in.:

1)      nadzorowanie spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku,

2)      prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji,

3)      prowadzenie spraw z zakresu ochrony złóż surowców naturalnych,

4)      prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska, w tym opłat za korzystanie ze środowiska

5)      inspirowanie, wspieranie i koordynowanie działań zmierzających do upowszechnianiach turystyki i ochrony środowiska, współpraca w tym zakresie                                                            z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, organami państwowymi, samorządowymi placówkami oświatowymi,

6)      planowanie perspektywicznego rozwoju turystyki, ochrony środowiska oraz współdziałania w gospodarowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na przedmiotową działalność.

15. Prowadzenie spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym m.in.:

1)      wydawanie opinii, postanowień i decyzji dotyczących koncesji na poszukiwanie, rozpatrywanie, wydobywanie i eksploatację kopalni pospolitych na terenie gminy,

2)      występowanie o udostępnienie informacji dotyczących dokumentacji geologicznej przy realizacji zadań własnych gminy.

16. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej i utrzymania czynności i porządku w gminie, w tym, min.:

1)      nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem zieleni,

2)      prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontrola częstotliwości ich opróżnienia,

3)      prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

4)      prowadzenie postępowań w sprawie orzekania o obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych,

5)      opracowanie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie oraz prowadzenie kontroli wykonania,

6)      nadzorowanie prac związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem czystości  w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli i plaży w okresie letnim,

7)      koordynowanie spraw związanych z korzystaniem z przystanków przez przewoźników oraz bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych,

8)      nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem placów targowych.

17 Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami, odbioru nieczystości płynnych oraz stałych na terenie gminy, w tym m.in.:

1)      prowadzenie spraw związanych z monitoringiem zrekultywowanego składowiska odpadów

2)      prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru,

3)      nadzór nad gospodarowaniem odpadami w zakresie zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady,

4)      prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami,

5)      udostępnienie za pośrednictwem strony internetowej gminy oraz mediów informacji w zakresie gospodarki odpadami,

6)      prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań wynikających z gospodarowania odpadami,

7)      sporządzanie programów w zakresie gospodarki odpadami,

8)      prowadzenie pozostałej dokumentacji, sprawozdań  związanej z obsługą PSZOK           w Zaklikowie,

9)      prowadzenie zbioru kopii decyzji wydanych przez inne organy w sprawach gospodarki odpadami, pozwoleń wodnoprawnych dotyczących poboru wody i odprowadzania ścieków.

18. Prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej, w tym m.in.:

1)      koordynowanie zagadnień związanych z gospodarką wodną, melioracją i regulacją stosunków wodnych,

2)      rozstrzyganie sporów z zakresu przywrócenia stosunków wodnych na gruncie,

3)      przygotowywanie opinii i założeń w zakresie prowadzenia spraw dotyczących gospodarki wodnej, spółek wodnych, współpraca w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami,

4)      prowadzenie spraw z zakresu przeglądów zbiorników wodnych i ich bieżące utrzymanie,

 

19. Realizacja zadań objętych ustawą o ochronie zwierząt, w tym m.in.:

1) przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej  zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji,

2) zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,

3) nadzorowanie akcji wyłapywania bezpańskich psów,

4) przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej                          u zwierzęcia i niezwłoczne przekazywanie do właściwego organu inspekcji sanitarnej,

5) współpracowanie z instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt,

6) koordynowanie spraw związanych z bieżącą opieką zwierząt bezdomnych.

20. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego w tym, m.in.:

1)      wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

21. Prowadzenie spraw z zakresu prawa przewozowego w tym m.in.:

1)      ustalanie miejsc postojowych, ustalanie sieci przystanków, koordynowanie rozkładów jazdy,

2)      wydawanie zaświadczeń i wypisów dla przewoźników świadczonych usługi na terenie gminy.

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy w szczególności:

1. W zakresie reagowania w stanie klęski żywiołowej:

1)      prowadzenie dokumentacji związanej z wystąpieniem zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w gospodarstwach rolnych,

2)      wnioskowanie o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej,

3)      monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

4)      realizowanie procedur i programów zarządzania w czasie stanu klęski żywiołowej,

5)      opracowanie i aktualizowanie planów zarządzania kryzysowego,

6)      planowanie wsparcia organów kierujących działaniami,

7)      przygotowywanie warunków umożliwiających koordynacje pomocy humanitarnej,

8)      organizacja posiedzeń gminnego zespołu zarządzania kryzysowego oraz organizacja ćwiczeń,

9)       obsługa i aktualizacja Serwisu Gromadzenia i Przetwarzania Informacji bazy Zarządzania Kryzysowego – prowadzenie i obsługa  programu HNS.

2. W zakresie powszechnego obowiązku obrony i spraw obronnych:

1)      prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

2)      realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych,

3)      prowadzenie spraw dotyczących akcji kurierskiej, uzupełnienia sił zbrojnych, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej,

4)      planowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć z zakresu spraw obronnych na terenie Gminy,

5)      organizowanie szkoleń z zakresu obronności, współpraca z jednostkami współdziałającymi,

6)      opracowanie niezbędnej dokumentacji tj. plany oc, przeciwpowodziowych, programy szkoleń i ćwiczeń, dokonanie oceny i analizy prowadzenia sprawozdawczości z wykonywania zadań – uzgodnieniami z jednostką nadrzędną,

7)      reklamowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia funkcji w formacjach obrony cywilnej,

8)      przygotowanie i wdrażanie do działania Systemu Wykrywania i Alarmowania Ludności,

9)      przygotowywanie  i utrzymanie w stałej gotowości dokumentacji STAŁEGO DYŻURU,

10)  prowadzenie ewidencji magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego,

11)   realizacja zadań dotyczących nadzoru nad Planem przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia Gminy Zaklików na potrzeby obronne państwa.

3. Kancelarii materiałów niejawnych:

1)      prowadzenie spraw z zakresu kancelarii materiałów niejawnych.

4. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

1)      zapewnienie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych warunków gotowości bojowej,

2)      prowadzenie rejestru terenowych OSP,

3)      prowadzenie techniczno – kancelaryjnej obsługi Zarządu Gminnego Związku OSP

4)      rozliczanie kosztów związanych z akcjami gaśniczymi oraz gotowością bojową,

5)      profilaktyka przeciwpożarowa,

6)      sprawozdanie nadzoru nad jednostkami OSP z terenu gminy,

7)      pozyskiwanie środków zewnętrznych o dofinansowanie zakupu sprzętu i remontów obiektów OSP.

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o stowarzyszeniach:

1) współpraca ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami charytatywnymi.

6. Z zakresu grobownictwa wojennego:

1) prowadzenie ewidencji mogił żołnierskich,

2) planowanie i nadzorowanie czynności porządkowych,

3) planowanie środków i rozliczanie wydatków,

4) działanie na rzecz zachowania miejsc pamięci.

7. W zakresie ochrony dóbr kultury i ochrony zabytków:

1) prowadzenie ewidencji zabytków na terenie Gminy i podejmowanie działań mających na celu ich ochronę w sytuacjach zagrożenia,

2) opracowanie programu zabytków,

3) prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,

4) współdziałanie i koordynowanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury programów działania oraz bilansowania potrzeb na ich finansowanie.            

8. Gromadzenie i opracowywanie materiałów do wydawanego Biuletynu Informacyjnego materiałów do zamieszczania na stronie internetowej dotyczących realizacji bieżących inwestycji i programów.

9. Obsługa imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miejski i gminne jednostki organizacyjne (prowadzenie dokumentacji zdjęciowej, sporządzanie relacji w postaci artykułów na stronę internetową)

10. Organizacja i koordynowanie przeprowadzania konkursów tematycznych i sporządzanie dokumentacji z ich przebiegu.

 

 

Do podstawowych zadań stanowiska do spraw kancelaryjno – technicznych należy                       w szczególności:

 1. Prowadzenie czynności kancelaryjnych, zapewniających właściwy obieg informacji                          i dokumentów w oparciu o instrukcję kancelaryjną dla Urzędu Miejskiego,

1)      przyjmowanie i podział korespondencji i przesyłek,

2)      prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych wartościowych,

3)      udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych referatów i stanowisk,

 1. Dokonywanie prenumeraty oraz kompletowanie wydawnictw i prasy.
 2. Dokonywanie zamówień, systematyczne zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, artykuły wyposażenia wnętrz biurowych.
 3. Prowadzenie zakładowego zbioru przepisów prawnych:

1)      Dziennik Ustaw,

2)      Monitor Polski,

3)      Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego.

 1. Dbałość o właściwe funkcjonowanie łączności telefonicznej:

1)      wewnętrznej i zewnętrznej,

2)      niezwłoczne zgłaszanie usterek w funkcjonowaniu łączności odpowiednim służbom,

 1. Zamawianie, rejestracja i nadzór nad pieczęciami urzędowymi,
 2. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kart drogowych na samochód służbowy.
 3. Prowadzenie książki kontroli urzędu.
 4. Przyjmowanie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 5. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza.
 6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 7. Prowadzenie rejestru obwieszczeń Burmistrza.
 8. Prowadzenie dokumentacji z zakresu planowania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 9. Bieżąca aktualizacja informacji znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i BIP-ie oraz informacji i ogłoszeń znajdujących się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego.
 1. W zakresie organizacji robót publicznych i prac interwencyjnych:

1) składanie wniosków na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych,

2) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie naboru pracowników,

prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.

 1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym:

1)      Zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2)      Przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

3)      okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w tym zakresie,

4)      przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w stosunku do osób mających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych  klauzulą tajności,

5)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

 

Do podstawowego zakresu działania stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej, pozyskiwania  środków zewnętrznych i promocji należy w szczególności:

 1. Prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Rady Miejskiej oraz jej komisji, szczególnie w zakresie:

1)      organizacyjnego przygotowania sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji,

2)      opracowania materiałów z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji,

3)      przekazywanie do wykonania i wiadomości właściwym jednostkom organizacyjnym i osobom uchwał, zaleceń i wniosków podjętych na sesjach przez Radę Miejską i na posiedzeniach komisji,

4)      prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, rejestru uchwał i wniosków oraz rejestru interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych,

5)      przekazywanie radnym i osobom spoza rady materiałów będących przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji,

6)      przekazywanie uchwał do legalizacji, ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym oraz na stanowiska pracy za pośrednictwem Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza,

7)      prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej Przewodniczącego Rady Miejskiej,

8)      przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów strategicznych Gminy.

2. Z zakresu pozyskiwania środków unijnych w szczególności:

1)      Poszukiwanie możliwości pozyskanie środków pomocowych i przekazywanie informacji w tym zakresie jednostkom organizacyjnym.

2)      Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz realizacja projektów.

3)      Przygotowywanie i koordynowanie projektów pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji gminnych oraz na działania związane z aktywizacją lokalnej społeczności.

4)      Inicjowanie współpracy z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.

5)      Analiza możliwości pozyskania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej.

6)      Współpraca z partnerami w zakresie składania wspólnych projektów do funduszy Unii Europejskiej.

7)      Współpraca z gminami i instytucjami zagranicznymi w zakresie nadzorowania realizacji zawartych porozumień i umów, organizowanie wyjazdów za granice, przyjmowanie delegacji z zagranicy, sporządzanie sprawozdań z pobytu delegacji zagranicznej.

8)      Koordynowanie i wspomaganie jednostek organizacyjnych w zakresie składanie wniosków w celu pozyskania środków pomocowych.

9)      Rozliczanie, sporządzanie sprawozdań i analiz z wykorzystanych środków pomocowych.

10)  Przygotowanie planów, programów i analiz związanych z ubieganiem się o środki pomocowe.

11)  Koordynowanie działań związanych z realizacja Strategii Rozwoju Gminy, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz innych planów uchwalonych przez Radę Miejską.

12)  Monitorowanie obowiązków wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej  w zakresie działalności promocyjnej gminy:

a)      nawiązanie kontaktów z potencjalnymi inwestorami oraz z organizacjami pozarządowymi, promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego            i turystycznego Gminy,

b)      gromadzenie informacji o gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom,

c)      opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o Gminie, przygotowanie i zlecani do wykonania folderów, informacji i innych opracowań dotyczących gminy,

d)     koordynowanie działań z zakresu współpracy z zagranicą,

e)      współdziałanie z gminami, związkami gmin, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w zakresie opracowywania ofert dotyczących współpracy handlowej, gospodarczej i kulturalnej,

  13) Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne poprzez;

a)      organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,

b)      tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,

c)      współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań,

      14) Koordynowanie i nadzór nad działalnością instytucji kultury w zakresie:

a)      realizacja zadań wynikających z ustawy: o organizowaniu i prowadzeniu działalności     kulturalnej, o bibliotekach oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy,

b)      koordynowanie działań związanych z opracowaniem i realizacji kalendarza imprez kulturalnych, artystycznych, sportowych, rekreacyjnych realizowanych przez instytucje gminne i innych organizatorów,

c)      współpraca z samorządową instytucją kultury w zakresie promocji kultury                i środowisk twórczych w gminie oraz promocji gminy przez kulturę,

d)     współpraca samorządową instytucją kultury oraz prowadzenie „Rejestru instytucji kultury”

e)      współpraca ze stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność kulturalną w realizacji zadań publicznych oraz udzielania im pomocy w realizacji zadań statutowych

f)       koordynowanie współpracy samorządu z innymi samorządami w kraju i za granicą oraz związkami i stowarzyszeniami.

3. Wykonywanie zadań związanych z wyborami Sołtysów i do Rad sołeckich.

4. Opracowanie projektów statutów sołeckich.

5. Prowadzenie korespondencji z Sołtysami.

                                                              

 

Do zadań pracownikazatrudnionej na stanowisku Informatyka należy w szczególności: 

 1. administracja serwerów z systemami operacyjnymi: zakładanie kont użytkowników,                                   konfiguracja praw dostępu do zasobów sieciowych oraz nadzór merytoryczny nad korzystaniem przez użytkowników z usług sieci Internet.
 2. wsparcie techniczne dla użytkowanych i nowo wdrażanych systemów informatycznych,
 3. instalacja i serwisowanie nowego oraz posiadanego sprzętu komputerowego,
 4. serwisowanie oprogramowania systemowego i aplikacji użytkowych,
 5. przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych pracowników urzędu w zakresie użytkowanych  systemów i programów,
 6.  utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, konserwacja sprzętu   komputerowego oraz bieżące naprawy i usuwanie usterek,
 7. kontrolowanie legalności oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym urzędu, zabezpieczenie antywirusowe,
 8. doradztwo i konsultacja dotycząca założeń techniczno-projektowych oraz koncepcji komputeryzacji,
 9. pełnienie funkcji Administratora Systemu informatycznego,
 10. zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych związanych z działalnością urzędu umieszczonych na serwerze i innych urządzeniach informatycznych,
 11. wykonywanie zadań związanych z ochroną informatyczną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych,
 12. administrowanie i zarządzanie stroną internetową urzędu oraz zamieszczanie na niej wskazanych treści, współpraca przy aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej,
 13. rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących należytego funkcjonowania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym,
 14. współpraca przy przygotowaniu wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym powierzonych obowiązków,
 15. przestrzeganie obowiązujących w urzędzie procedur dotyczących funkcjonowania systemów informatycznych,
 16. opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych.

 

 

Metryka

sporządzono
2012-03-02 przez
udostępniono
2012-03-02 00:00 przez Kalina Agnieszka
zmodyfikowano
2021-01-14 12:02 przez Kalina Agnieszka
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1369
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.